Ravijärjekorra pidamise reeglid

 1. Plaanilise ravi järjekorra reeglid on kehtestatud tulenevalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest ja Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingust.
 2. Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Sotsiaalministri 27.12.2018 määrus nr 73 “Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded”
 3. Ravijärjekorra pidamise reeglite vastutab õde-registraator, administraator
 4. Õde-registraator registreerib ravijärjekorra paberkandjal ja programmis arvutis pöördumisel kõik saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
 5. Viasanus OÜ Koduõendus registreerib patsiendi ravijärjekorda järgmised andmed infosüsteemis:
  • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  • planeeritav koduõe koduvisiid;
  • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
  • patsiendi kontaktandmed;
  • suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  • ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
  • ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;  Koduõenduse teenuste ravijärejekorra maksimumpikkus 2 nädalat
  • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.
 6. Ravijärjekorra muudatusste tegemisel teatab Viasanus OÜ Koduõendus patsiendile muudatusest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitab varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.
 7. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni teel teatab õde-registraator patsiendile telefoni teel tervishoiuteenuse osutamise aja, osutaja nime ( koduõde, kes teenindab) ja telefoninumbri.
 8. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda e-posti teel võtab ühenduse ja vastab õde-registraator ühe tööpäeval jooksul.
 9. Patsiendi ravijärjekorda registreermine toimub kõigil tööpäevadel ajavahemikus kl 8:00 – 20:00
 10. RavIjärjekorda saab registreerida telefoniga +372 5558 1578, +372 5816 3579 või e-posti teel info@viasanus.ee